Onze voorwaarden

Deze voorwaarden, gedateerd 1 oktober 2004, zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen die samenhangen met de hostingactiviteiten van Megasnelhosting. Daarnaast vindt u onderaan deze pagina een verklaring over het gebruik van uw persoons- en/of adresgegevens door Megasnelhosting.

1 Algemeen

 • 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, dienst en overeenkomst tussen Megasnelhosting en een natuurlijke of rechtspersoon ("cliënt") in het kader van Megasnelhosting.
 • 1.2 De algemene of specifieke voorwaarden van cliënt c.q. derden worden door Megasnelhosting niet geaccepteerd.
 • 1.3 Alle offertes en prijsopgaven door of namens Megasnelhosting zijn vrijblijvend, behalve indien door Megasnelhosting expliciet een geldigheidstermijn is vermeld.
 • 1.4 Het staat Megasnelhosting vrij in specifieke gevallen voor specifieke cliënten andere tarieven en voorwaarden te hanteren zonder hierover de cliënt uitleg verschuldigd te zijn.
 • 1.5 Afwijkende voorwaarden en tarieven zijn pas geldig als ze door Megasnelhosting schriftelijk bevestigd zijn.
 • 1.6 Het staat Megasnelhosting vrij elke aanvraag voor een overeenkomst of de uitbreiding ervan zonder opgave van reden te weigeren.
 • 1.7 Een overeenkomst is door de cliënt niet overdraagbaar aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Megasnelhosting.
 • 1.8 Megasnelhosting kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen als de cliënt zich niet aan zijn verplichtingen tegen Megasnelhosting houdt, of in strijd met deze en specifiek gestelde voorwaarden handelt.
 • 1.9 Megasnelhosting kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen als de cliënt in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De cliënt heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
 • 1.10 Als een artikel van deze voorwaarden door een gerechtelijke uitspraak ongeldig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Megasnelhosting zal de cliënt dan een bepaling voorstellen die zoveel mogelijk in doel en strekking overeenkomt met het ongeldig verklaarde artikel.

2 Hosting-abonnement

 • 2.1 Een hosting-pakket kan pas aangemaakt worden wanneer alle benodigde bescheiden en formulieren door de cliënt volledig ingevuld aangeleverd zijn.
 • 2.2 De acceptatie van een aanvraag door Megasnelhosting blijkt door het aanmaken van de voor het aangevraagde pakket benodigde computervoorzieningen en het aanvragen van de domeinnaam.
 • 2.3 De abonnementsperiode van een hosting-pakket gaat in op de datum van de (her-)registratie van de aan het pakket verbonden domeinnaam, zoals aangegeven door de registratie-instantie. Indien de (her-)registratie door de registratie-instantie wordt geweigerd of opgeschort, gaat de abonnementsperiode pas in wanneer de registratie van hetzelfde of een andere domeinnaam alsnog rond is. De extra kosten voor de (her-)registratie zullen in dit geval integraal aan de cliënt worden doorberekend. De overeenkomst loopt vanaf de ingang van de abonnementsperiode daarmee gelijk op.
 • 2.4 Het abonnement, en daarmee de overeenkomst, wordt bij afloop stilzwijgend verlengd met een jaar, tenzij de overeenkomst minimaal één maand voor afloop van de abonnementsperiode is opgezegd. De registratie van de aan het pakket gekoppelde domeinnaam wordt, indien nodig, gelijktijdig namens de cliënt verlengd.
 • 2.5 Uitbreidingen en wijzigingen van het hosting-pakket, waaronder niet wordt verstaan het koppelen van extra domeinnamen, worden op aanvraag van de cliënt aan de overeenkomst toegevoegd en maken vervolgens deel uit van het hosting-abonnement. Uitbreidingen en wijzigingen kunnen bij afloop van een abonnementsperiode worden opgezegd. Hiervoor geldt een opzegtermijn van één maand.
 • 2.6 Bij overschrijding van binnen het hosting-pakket gestelde limieten op dataverkeer of schijfruimte kan Megasnelhosting bepaalde voorzieningen tijdelijk blokkeren, totdat de overschrijding is opgeheven. Ook kan Megasnelhosting voor de overschrijding kosten in rekening brengen.
 • 2.7 De aan het pakket gekoppelde primaire domeinnaam kan op verzoek van de klant worden vervangen door een andere. Hiervoor zijn extra kosten verschuldigd die gelijk staan aan de kosten voor een tweede domein. Het abonnement wordt op de datum van de (her-)registratie van de nieuwe primaire domeinnaam verlengd met een jaar, en vervolgens steeds weer op de in deze voorwaarden beschreven wijze verlengd. De registratie van de oude primaire domeinnaam wordt niet verlengd, tenzij de cliënt deze domeinnaam tegen de daarvoor geldende kosten als tweede domeinnaam bij het pakket aanhoudt.

3 Domeinnamen

 • 3.1 Alle domeinnamen die aan een pakket worden gekoppeld worden door Megasnelhosting namens de cliënt aangevraagd en ge(-her-)registreerd, tenzij tussen de cliënt en Megasnelhosting een licentie-overeenkomst is aangegaan. Megasnelhosting heeft als tussenpersoon geen invloed op de acceptatie van de aanvraag of de daarbij gehanteerde regels. Ook voor het koppelen van een al op naam van de cliënt geregistreerde domeinnaam aan een hosting-pakket moet Megasnelhosting een nieuwe registratie aanvragen of deze wijzigen.
 • 3.2 Voor de aanvraag en registratie van een tweede of volgende domeinnaam voor een vaste periode brengt Megasnelhosting de cliënt een bedrag in rekening, ook wanneer de aanvraag door de betreffende registratie-instantie wordt geweigerd of opgeschort.
 • 3.3 De registratie van een extra domeinnaam kan tijdens de vaste registratieperiode niet door de cliënt worden opgezegd - ook niet als het abonnement op het bijbehorende hosting-pakket is opgezegd.
 • 3.4 Megasnelhosting verlengt de registratie van een extra domeinnaam na afloop van de registratieperiode steeds automatisch en stilzwijgend met een gelijke periode. Dit gebeurt niet als de cliënt minimaal één maand voor de afloop van de periode heeft laten weten van deze verlenging af te zien of het abonnement op het bijbehorende hosting-pakket één maand voor de afloop van de registratieperiode is opgezegd.
 • 3.5 Wanneer blijkt dat voor de verlenging van de registratie van een extra domeinnaam niet eenzelfde periode beschikbaar is, laat Megasnelhosting de cliënt tijdig weten welke registratieperiode bij verlenging gehanteerd zal worden, en welke kosten daarvoor gerekend zullen worden.
 • 3.6 Niet door Megasnelhosting namens de cliënt geregistreerde domeinnamen kunnen niet aan het hosting-pakket worden gekoppeld.

4 Tarieven, betaling en verrekening

 • 4.1 Tenzij anders vermeld zijn alle door Megasnelhosting genoemde tarieven in euro en exclusief BTW.
 • 4.2 De kosten voor hosting-pakketten worden per abonnementstermijn vooraf in rekening gebracht.
 • 4.3 De kosten voor uitbreidingen en wijzigingen van een hosting-pakket worden bij aanvraag vooraf voor de rest van de lopende abonnementstermijn in rekening gebracht. Bij verlenging van het abonnement worden deze kosten gelijktijdig met de kosten voor het hosting-pakket zelf vooraf gefactureerd. Voor de aanvraag en registratie van extra domeinnamen gelden andere, hierboven genoemde, bepalingen.
 • 4.4 Incidentele kosten worden in de maand volgend op het ontstaan daarvan gefactureerd. Dit betreft bijvoorbeeld de kosten die voortvloeien uit overschrijding van binnen het pakket gestelde limieten op dataverkeer en schijfruimte, of de kosten die voortvloeien uit het ten onrechte gebruik maken van speciale voorzieningen om in geval van nood contact op te nemen met Megasnelhosting.
 • 4.5 Tariefwijzigingen worden gepubliceerd op de website en/of in andere publicaties van Megasnelhosting. Tariefwijzigingen die van invloed zijn op het bedrag dat de cliënt bij verlenging van de overeenkomst verschuldigd is, zijn alleen van toepassing op een abonnement wanneer ze meer dan een maand voor afloop van de abonnementsperiode worden gepubliceerd. Wijzingen in de tarieven voor extra domeinen zijn alleen van toepassing op nieuwe aanvragen en registraties die meer dan een maand na de wijziging automatisch verlengd worden.
 • 4.6 Alle betalingen van abonnementskosten, kosten voor extra domeinnamen, tussentijdse uitbreidingen en incidentele kosten in relatie tot het hosting-pakket moeten binnen twintig dagen na factuurdatum plaatsvinden. Is er niet tijdig betaald, dan kan Megasnelhosting de levering van de diensten opschorten zonder dat dit leidt tot ontheffing van de betalingsverplichting van de cliënt.
 • 4.7 Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke middelen om openstaande bedragen na het verlopen van de betaaltermijn te innen worden doorberekend aan de cliënt. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,-.

5 Omschrijving en gebruiksvoorwaarden van de dienstverlening

 • 5.1 De diensten binnen een hosting-pakket bestaan uit het toegankelijk maken van een computer ten behoeve van het publiceren van een website en het bereikbaar maken van e-mailadressen. Gebruik makend van de diensten van Megasnelhosting binnen het hosting-pakket kan de cliënt naar behoren een informatieve website publiceren op het Internet en e-mailadressen voeren
 •  5.2 De exacte inhoud van de hosting-pakketten, in termen van voorzieningen en limieten, wordt geadverteerd op de website en/of in andere publicaties van Megasnelhosting. De beschrijving van het overeengekomen hosting-pakket maakt deel uit van de overeenkomst.
 • 5.3 Bij de bepaling van de overschrijding van bij de hosting-pakketten gestelde limieten geldt de meetmethode en administratie van Megasnelhosting als bindend.
 • 5.4 De diensten zijn niet bedoeld voor andere dan informatieve, redelijk statische websites. In het bijzonder zijn de diensten niet bedoeld voor websites met sterk wisselende inhoud en sterk interactieve elementen, voor streaming media en dergelijke, noch voor download-, upload-, e-mail-, sms- en beheersites en websites waarvan de real-time bereikbaarheid directe consequenties heeft voor de bedrijfsvoering van de cliënt of derden.
 • 5.5 De cliënt zal Megasnelhosting niet houden aan volledige betrouwbaarheid en bereikbaarheid van de hosting, daar dit gegeven het openbare en sterk verweven Internet een onmogelijkheid is.
 • 5.6 De cliënt stemt door het aangaan van de overeenkomst ermee in dat Megasnelhosting alle handelingen uitvoert of laat uitvoeren die door Megasnelhosting noodzakelijk worden geacht om de veiligheid en goede werking van de dienstverlening zoveel mogelijk te garanderen voor de cliënt, de overige cliënten en derden die effect ondervinden van de aanwezigheid van het pakket op de hosting-computer en Internet. Hieronder valt onder andere het controleren van bestanden (waaronder ook binnengekomen en uitgaande emailberichten) op signalen van onveilige of illegale handelingen, computeraanvallen en computervirussen. Ook valt hieronder onder andere het periodiek en incidenteel buiten gebruik stellen van voorzieningen zonder dat dit tot restitutie van betaalde bedragen of ontheffing van betalingsverplichtingen kan leiden. Voor het uitvoeren van de hier bedoelde handelingen heeft Megasnelhosting geen aparte toestemming van de cliënt nodig.
 • 5.7 Megasnelhosting is niet gehouden aan het maken van volledige back-ups van de gegevens die door of voor de cliënt op de systemen van Megasnelhosting zijn opgeslagen.
 • 5.8 Megasnelhosting kan wijzigingen aanbrengen in de verzameling technische mogelijkheden, rechten en registraties die geen expliciet onderdeel uitmaken van het geboden hosting-pakket, zoals bijvoorbeeld de toekenning van ip-nummers, gebruikersnamen en home-directories. De cliënt kan geen aanspraak maken op het behoud van een specifieke configuratie. Wel zal Megasnelhosting de cliënt via een nieuwspagina op de website en/of via e-mail op de hoogte stellen van wijzigingen.
 • 5.9 De cliënt erkent nu reeds de aansprakelijkheid voor schade aan Megasnelhosting of derden, veroorzaakt door het handelen in strijd met de hier genoemde gebruiksvoorwaarden.
 • 5.10 De cliënt gaat de overeenkomst aan voor eigen gebruik van de geboden faciliteiten en zal deze niet zonder expliciete en schriftelijke toestemming van Megasnelhosting verhuren aan derden.
 • 5.11 De cliënt zal elke wijziging in de voor Megasnelhosting voor het voeren van de debiteuren- en cliëntenadministratie relevante gegevens direct schriftelijk of per e-mail doorgeven aan Megasnelhosting.
 • 5.12 De cliënt ziet er op toe dat alleen de cliënt of bevoegde medewerkers door middel van de voor de cliënt bestemde methoden en mogelijkheden toegang krijgen tot de systemen van Megasnelhosting. Hij houdt hiertoe de gebruikersnamen, wachtwoorden en dergelijke geheim voor onbevoegden en geeft geen informatie aan derden over de technische en organisatorische constructies van de systemen, specifieke instellingen en softwareversies.
 • 5.13 De cliënt onderneemt geen acties gericht op het vinden of doen ontstaan van mogelijkheden om op onbevoegde wijze toegang tot de systemen te krijgen, daar schade aan toe te brengen of meer systeempermissies te verwerven dan waren toegekend door Megasnelhosting.
 • 5.14 De cliënt zal de systemen van Megasnelhosting niet gebruiken om met behulp van valse wachtwoorden of sleutels, valse signalen of een valse hoedanigheid toegang tot andere systemen te verkrijgen of deze systemen, de gegevens erop of de instellingen te beschadigen.
 • 5.15 De cliënt zal de ter beschikking gestelde faciliteiten niet gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de overeenkomst en deze voorwaarden, noch zal hij anderen de mogelijkheid hiertoe bieden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend: spamming (het ongevraagd versturen van e-mail, al dan niet met verberging van de afzender of de verzendende computer, naar een groep al dan niet geselecteerde afzenders), handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder auteursrechten, het verspreiden van pornografie, het lastig vallen van personen, waaronder intimidatie en seksuele intimidatie, het aannemen van een valse hoedanigheid.
 • 5.16 De cliënt zal alleen van de mogelijkheid gebruik maken om vanaf de systemen van Megasnelhosting e-mail te versturen indien deze e-mail naar individuele gebruikers wordt gestuurd en het persoonlijke mail betreft of op hun verzoek is, of de e-mail wordt verstuurd naar leden van een mailinglist waarop mensen zichzelf moeten aanmelden en zich ook weer kunnen afmelden (zogenaamde opt-in lists) en waarvan de cliënt bevoegd is om berichten te verzenden.
 • 5.17 De cliënt zal zich onthouden van het versturen vanaf de systemen van Megasnelhosting van berichten naar usenet-nieuwsgroepen.
 • 5.18 De cliënt is verantwoordelijk voor alle op de systemen aanwezige, al dan niet gepubliceerde, gegevens en informatie. De cliënt vrijwaart Megasnelhosting van alle verantwoordelijkheid met betrekking tot deze gegevens en informatie.
 • 5.19 De cliënt is gehouden Megasnelhosting op de hoogte te stellen zodra de cliënt aansprakelijk wordt gesteld, claims ontvangt of aangehouden wordt naar aanleiding van handelingen of gedragingen op, vanaf of met betrekking tot de door Megasnelhosting geboden faciliteiten.
 • 5.20 Indien de ernst van een handeling of gedraging van de cliënt dit naar de mening van Megasnelhosting noodzakelijk maakt kan Megasnelhosting aangifte doen van deze handeling of gedraging bij een bevoegde overheidsinstantie en/of meewerken aan een onderzoek naar de handelingen of gedragingen van de cliënt.

6 Overmacht, aansprakelijkheid en reclame

 • 6.1 Megasnelhosting is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen indien nakomen ervan onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.
 • 6.2 Megasnelhosting kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie van de cliënt met Megasnelhosting, het verbreken daarvan of de schade die ontstaat of zichtbaar wordt gedurende deze relatie.
 • 6.3 Megasnelhosting kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit het gebruik van de systemen van Megasnelhosting of het Internet in het algemeen.
 • 6.4 In het geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst beperkt de aansprakelijkheid zich tot de waarde van de achterwege gebleven prestatie als deel van het overeengekomen tarief.
 • 6.5 De cliënt dient terzake van waarneembare gebreken uiterlijk 7 dagen na levering, en terzake van niet waarneembare gebreken uiterlijk 7 dagen nadat het gebrek geconstateerd is of had moeten of kunnen worden, schriftelijk of per e-mail te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak tegenover Megasnelhosting met betrekking tot het gebrek vervalt.
 • 6.6 Bij gegronde reclame worden de gebrekkige faciliteiten aangepast, vervangen of vergoed. 6.7 Reclame schort de verplichtingen van de cliënt niet op.

7 Wijziging van de voorwaarden

 • 7.1 Megasnelhosting behoudt zich het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • 7.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van één kalendermaand na bekendmaking van de wijziging. Onder bekendmaking van gewijzigde voorwaarden wordt verstaan: het publiceren van de gewijzigde voorwaarden op de website en/of in een andere publicatie van Megasnelhosting met vermelding van de ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden en het schriftelijk, telefonisch of per e-mail op de hoogte brengen van bestaande cliënten van het feit dat de voorwaarden gewijzigd zijn.
 • 7.3 Indien de cliënt een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst opzeggen tegen de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden door middel van een schriftelijke opzegging. Deze opzegging moet voor de ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden dan wel binnen twee weken na het bekendmaken aan de cliënt van de wijziging ten kantore van Megasnelhosting zijn ontvangen. Opgemaakt te Purmerend, 1 oktober 2004 Megasnelhosting.nl.l

Verklaring omtrent het gebruik van persoonsgegevens

Megasnelhosting slaat gegevens zoals naam- en adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen en nummers van KvK-inschrijvingen of identificatiebewijzen (en kopieën van KvK-uittreksels en identificatiebewijzen) op om ons werk goed uit te kunnen voeren. Deze gegevens worden als volgt behandeld: - We slaan de gegevens op in een eigen gegevensopslag, en gebruiken het voor het onderhouden van het contact met de klant - Bij het aanvragen van de door u aangevraagde domeinnamen zijn wij genoodzaakt informatie door te geven aan de betreffende domeinnaamautoriteit. Dit betreft meestal naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Naam, telefoonnummer en e-mailadres kunnen door de domeinnaamautoriteit publiek gemaakt worden in een zogenaamd "whois-record", waardoor vooral het opgegeven e-mailadres gevoelig kan worden voor "spam". Daarom laten we daar als e-mailadres "postmaster@(uwdomein)" registreren, en niet het door u bij de aanvraag gebruikte mailadres - dat een privé-adres kan zijn. Verder geven we niet meer informatie dan ons verplicht wordt. - Wij maken voor het aanvragen van buitenlandse domeinnamen soms gebruik van tussenpersonen. Deze geven wij dan ook de informatie die nodig is voor de aanvraag. Deze tussenpersonen slaan deze informatie in hun systemen op. Wij gebruiken tussenpersonen die deze informatie niet misbruiken.

Over Megasnelhosting

Megasnelhosting.nl is een hosting bedrijf dat zich richt op betrouwbare webhosting en domeinnaam registraties voor particulieren en bedrijven.

Contact

Megasnelhosting.nl
Houtbaai 36
1448SJ Purmerend
Tel: 0299-774100
Email: info@megasnelhosting.nl

 

Free Joomla! templates by AgeThemes